Ambassador for Koldinghus and Kolding!

English
Danish

Statutter

Artikel 1 – Navn og hjemsted
Ordnens navn er Koldinghus Ordnen. Ordnens hjemsted er Koldinghus, Kolding.


Artikel 2 – Baggrund

Ordnen er oprettet til erindring om:

  • Christian den III’s stolte dronning Dorothea, der som enke boede på Koldinghus fra 1559 til 1570.
  • En af vore største konger og bygmestre, Christian IV, der ofte boede på Koldinghus, og som blandt andet lod opføre en ny Slotskirke, en ny Riddersal og oven over disse Kæmpetårnet.
  • Lensmand på Koldinghus fra 1585 til 1617, Caspar Markdanner, som bl.a. satte tårn på Andst kirke, indførte Danmarks første brandforordning og som opdagede og restaurerede Jelling-stenene.
  • Den ulyksalige brand i marts 1808, der lagde byens stolte kongeslot i ruiner og om brandvagternes svigt og byens umulige kamp mod flammerne.
  • H.M. Dronning Margrethe den II, der den 1. september 1989 forestod indvielsen af det flot restaurerede Koldinghus.


Artikel 3 – Formål

Ordnen har som opgaver:

  • at promovere Koldinghus og dermed Kolding
  • at skabe ambassadører for Koldinghus og Kolding
  • at uddele donationer til primært velgørende og sekundært til kulturelle formål
  • at videreføre gamle slotstraditioner under værdige og festlige former


Artikel 4 – Motto

Ordnens officielle motto er: ”Af liden gnist kommer ofte stor ild”. Og med tanke på den kæde, der bragte vandspandene op fra Slotssøen, med tilføjelsen: ”Ingen kæde er stærkere, end det svageste led”.


Artikel 5 – Medlemmer

Som Ordensmedlem kan optages enhver person af mands- eller kvindekøn, der er fyldt 17 år som nyder almindelig agtelse, og som vil arbejde på at fremme Ordnens formål. Herunder medlemmer af Kolding Byråd, Kolding Kommunes direktion, kommunens borgere og alle andre som gæster kommunen. Optagelse kan kun finde sted efter forudgående aftale. Optagelse kan gøres afhængig af en prøve, der i givet fald fastsættes af Ordensmagten.

Som æresmedlemmer kan optages medlemmer af kongehuset, byens officielle gæster og andre indstillet af Ordensmagten.


Artikel 6 – Ordenssymposium

Ordenssymposiet er Koldinghus Ordnens højeste myndighed. Ordinært Ordenssymposium afholdes inden udgangen af den måned, hvor branden lagde slottet øde (marts). Indkaldelse til Ordenssymposiet, med angivelse af punkter til dagsordenen, udsendes skriftligt til Ordensmagtens medlemmer, tidligst 1 måned og senest 21 dage før afholdelse.

Dagsorden for det ordinære symposium skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af leder af symposiet

2. Tørstinspiratoren afsiger kendelse om kvaliteten af den

skænkede øl

3. Skildring af årets gang

4. Blottelse og granskning af de pekuniære forhold

5. Tænkbare forslag

6. Forstørrelse af kontingent og optagelsesgebyr

7. Udvælgelse af to pekuniære betjente

8. Ordens ævl

 

Alle beslutninger er åbne og foregår ved håndsoprækning, således at ingen kan skjule sin mening. Konsensus søges opnået, men beslutninger kan gennemføres ved almindeligt flertal. Står stemmeafgivningen lige, er
Ordensstormesterens stemme afgørende.
Ekstraordinært Ordenssymposium afholdes, når mindst halvdelen af Ordensmagtens medlemmer skriftligt begærer det. Ekstraordinært Ordenssymposium indkaldes også med højst 1 måneds og mindst 21 dages varsel.
Ændring af statutter sker ved 3/5 flertal på 2 af hinanden følgende Ordenssymposier.


Artikel 7 – Kontingent og sponsorater

Kontingent og optagelsesgebyr fastsættes hvert år på ordenssymposiet. Æresmedlemmer er kontingentfri.
Årskontingentet udgør ved stiftelsen kr. 73. Optagelsesgebyret fastsættes under hensyntagen til arrangementets omfang. For en standardoptagelse inklusiv første års kontingent udgør beløbet ved stiftelsen kr. 291.

Koldinghus Ordnen modtager med stor glæde sponsorater. Midlerne vil finde anvendelse som beskrevet i formålet til Koldinghus Ordnen.
Koldinghus Ordnens sponsorer kan af Ordensmagten opnå tilladelse til i både om – og tiltale at blive kaldt for Sponsoratus.
Enhver Sponsoratus får sit navn nævnt på Koldinghus Ordnens hjemmeside under fortegnelsen over sponsorer af Ordnen.


Artikel 8 – Styrelse og konstituering

Ordnens overordnede virke ledes af Ordensmagten, der består af mindst 14 medlemmer. Ordensmagten kan overdrage ansvaret for Ordnens daglige virke til et kollegium af medlemmer af Ordensmagten benævnt Ordens Direktorium.

Kolding Kommunes borgmester og direktøren på Koldinghus er fødte medlemmer. Undtagelser herfra besluttes suverænt af Ordensmagten.

Udtræder et medlem af Ordensmagten, supplerer denne sig selv. Ordensmagten udpeger et passende antal substitutter.

Ordensmagten konstituerer sig selv med Overordensvogter, Tørstinspirator, Skatmester, Overskatmester, Ceremonimester, Overceremonimester, Kampagneskriver, Overkampagneskriver, Ordenstroubadour, Juridikus, Ordensmester og Ordensstormester mv.

Medlemmer af Ordensmagten, som grundet ydre omstændigheder, har vanskeligt ved at varetage deres virke i Ordensmagten, kan efter aftale med Direktorium, indtræde i en særlig hædersgruppe betegnet Ordensvogtere. Ordensvogtere kan, efter aftale med stormesteren eller dennes stedfortræder, selv give ønske om at deltage i eller indkaldes til at assistere ved medlemsoptagelser eller andre Koldinghus Ordnen arrangementer. Ordensvogtere har både ret og pligt til at bære Ordenskappe ved disse begivenheder.

Optagelsesritualer til optagelse af nye medlemmer i Koldinghus Ordnen fastlægges af Ordensmagten.

Artikel 9 – Skyldbinding
Ordnen skyldbindes i alle forhold ved underskrift af Ordensstormesteren sammen med i det mindste et andet medlem af Ordensmagten.
Ordensmagten kan meddele prokura til enkelt-medlemmer af Ordensmagten.
Direktorium er bemyndiget til at foretage frugtbargørelse af Ordnens formue, ved anbringelse i guldrandede værdipapirer o. lign. med henblik på uddeling, jf. Artikel 3.


Artikel 10 – Hæftelse

Ordnen hæfter kun for sine forpligtelser med overskuddet af husholdningen, som Overskatmesteren til enhver tid har styr på.

Der påhviler ikke Ordnens medlemmer eller Ordensmagten nogen personlig hæftelse for Ordnens husholdning.


Artikel 11 – Pligter

Ordensstormesteren forestår Koldinghus Ordnens handlinger og hele virke. Stormesteren leder alle møder, og sammen med de øvrige medlemmer af Ordensmagten forestår Ordensstormesteren optagelsen af nye Ordensmedlemmer og æresmedlemmer. Ordensstormesteren kan, som andre ansvarlige hoveder i Ordnen, delegere sine beføjelser til de øvrige medlemmer af Ordensmagten.

Overceremonimesteren forestår alle ceremonier og er ansvarlig for en korrekt udførelse af disse. Overceremonimesteren koordinerer med Ordensstormesteren og Overkampagneskriveren.

Tørstinspiratoren drager omsorg for at kvaliteten af øl og vin er i orden, og at det altid forefindes i rigelige mængder. Desuden skal Tørstinspiratoren med jævne mellemrum råbe: ”Ingen brand uden halsbrand! Der må slukkes”!

Overskatmesteren varetager husholdningen og holder styr på plusser og minusser, som naturligvis indføres i de rette kolonner.

Overkampagneskriveren udfærdiger dokumenter og referater, hvis der i øvrigt besluttes noget, og skriver med passende interval epistler til relevante tidender.

Overordensvogteren er kontaktled til Ordensvogterne og skal varetage information og koordination mellem Ordensmagten og Ordensvogterne.

Juridikus er Ordensmagtens juridiske rådgiver og mægler i tilfælde af tvister.

Ordenstroubadour har til opgave at registrere medlemmernes drikkevaner og spille Ordensfanfare til medlemsoptagelser og andre festlige lejligheder.

Slotsfogeden har til opgave af fremme samarbejdet mellem Ordensmagten og Koldinghus slot. Slotsfogeden er i Ordensmagten også garant for samarbejdet med kulturlivet i Kolding Kommune.

Byfogeden har til opgave at fremme Ordensmagtens samarbejde med kommunens politikere og embedsmænd. Byfogeden er samtidig borgernes garant i Ordensmagten.

Substitutter, der er kandidater til Ordensmagten, skal substituere medlemmer af Ordensmagten ved medlemsoptagelser og andre begivenheder.


Artikel 12 – Ordnens møder

Ordnens møder indledes med, at Ordensstormesteren eller hans stedfortræder slår til lyd og åbner Ordenskisten. Mens Ordenskisten er åben, må der ikke fremsættes bespottelige ord om brandvagternes forsømmelighed. Ligeså må der ikke forekomme eder, skænderi, slagsmål, voldsom drukkenskab og andre uterligheder. Overtrædelse medfører bøde.

Ved åben kiste skal enhver tie eller ved håndsoprækning anmode om ordet. Får man ordet, indledes med ordene ”Ærede Ordensmagt”. Undladelse betragtes som værende ubehøvlet adfærd, og synderen ifalder bødestraf.


Artikel 13 – Ordnens opløsning

Skulle det ske, at Ordensmagten vurderer, at en fortsættelse af Ordnen ikke tjener sit formål, indkalder Ordensmagten Ordensvogterne til fælles møde. Sammen beslutter de Ordnens eventuelle opløsning ved 3/5 flertal.
Besluttes opløsning, skal Ordensmagten sørge for, at al gæld bliver betalt, og at overskydende midler bliver uddelt efter principperne i Artikel 3.

Således vedtaget på stiftende Ordenssymposium 20. december 2010. Juridikus Henrik Nøhr

Således vedtaget på ordinært og ekstraordinært Ordenssymposium 26. marts 2018 (ændring af artikel 5, artikel 8 og artikel 11). Juridikus Henrik Nøhr

We support
Koldinghus
Ordnen